Tiện ích Vi Emoji – emoticons chat độc đáo cho Facebook

Tiện ích Vi Emoji - emoticons chat độc đáo cho Facebook 1

Tiện ích Vi Emoji – emoticons chat độc đáo cho Facebook Vi Emoji là tiện ích cài đặt trên Chrome/ Cốc Cốc và Firefox để làm đẹp cho các tin nhắn tin nhắn, bài đăng hoặc bình luận trong Facebook. Tiện ích Vi Emoji bao gồm nhiều emoticons icons độc đáo, các tin nhắn xếp hình … Xem thêm